Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Uw kind zal eerst worden geobserveerd en onderzocht.  Daarnaast zal informatie worden ingewonnen bij ouders, leerkrachten en andere hulpverleners.

Afhankelijk van de onderzoeksgegevens zal bekeken worden of kinderfysiotherapie zinvol is. Indien dit het geval is, wordt een behandelplan opgesteld. Dit zal met de ouders en bijvoorbeeld de leerkracht besproken worden.

Van een onderzoek wordt altijd verslag gedaan aan de huisarts. De ouders moeten hiervoor toestemming geven. Zij krijgen zelf ook een kopie van het  verslag.

De behandelingen zullen erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Hierbij wordt zoveel mogelijk functioneel geoefend, zodat er een goede aansluiting is op de belevingswereld en vaardigheden van uw kind.

.